ŠPORTNO DRUŠTVO VALKYRIE

Ob železnici 14, 1000 Ljubljana

Matična številka: 4093178000

Davčna številka: 53705866

Zavezanci za DDV: NE

Telefonska številka: 040 792 577

E-poštni naslov: info@valkyrie.si

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja športnega društva Valkyrie (v nadaljevanju ponudnik) predstavljajo sestavni del vseh pogodb, sklenjenih med ponudnikom ter uporabniki storitev in kupci izdelkov (v nadaljevanju stranke, uporabniki ali člani), ki poslujejo s ponudnikom.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in stranko.

Splošni pogoji poslovanja so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Uporaba pojmov:

Stranka je oseba, ki sklepa posle s ponudnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Uporabnik je fizična oseba, ki ima plačano karto za storitve ponudnika ali uvajalni program.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve ponudnika za osebne namene ali izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Ponudba se nanaša na različne oblike ponudbe, kot so predračun ali drugi predlogi za sklenitev pogodbe, ki jih ponudnik ponudi stranki.

Pogodba je sporazum v pisni obliki med ponudnikom in stranko. Sklenitev pogodbe se lahko doseže tudi z sprejetjem ponudbe ali predračuna, ki ga ponudnik pošlje stranki in ga stranka sprejme ali potrdi. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

Storitve, ki so navedene v ceniku storitev ponudnika, lahko predstavljajo predmet pogodbe.

Ponudnik se zavezuje, da ne bo postavljal nepoštenih pogodbenih pogojev do potrošnika v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Delovni čas ponudnika je od 06:00 do 24:00 vsak dan

2. Uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe med ponudnikom in stranko. V primeru, da pride do nasprotja med splošnimi pogoji in drugimi pogodbenimi določili, imajo prednost splošni pogoji. Stranka z podpisom pogodbe izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njima uporabljajo samo splošni pogoji ponudnika.

Stranka ne more vplivati na vsebino in obliko splošnih pogojev. Potrošnika je treba izrecno opozoriti na obstoj splošnih pogojev pred sklenitvijo pogodbe, predračuna ali ponudbe. Splošni pogoji so zavezujoči samo, če je potrošnik seznanjen z njihovo vsebino na jasen in dostopen način.

3. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik se zavezuje, da bo vsako spremembo splošnih pogojev javno objavil na spletni strani in fizični lokaciji, kjer se izvaja poslovanje s strankami. Datum uveljavitve sprememb bo naveden pri vsaki spremembi.

Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini, ki je bila strankam dostopna na dan sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev postanejo spremembe zavezujoče za stranko s trenutkom, ko se z njimi seznani. Stranka se šteje za obveščeno o splošnih pogojih, ko ji ponudnik omogoči dostop do njih in jo obvesti o spremembah.

V primeru nesoglasja s spremembami splošnih pogojev, je stranka dolžna v roku 30 dni po prejemu obvestila o spremembah svoje nesoglasje pisno sporočiti ponudniku. V tem primeru imata obe stranki pravico do odstopa od pogodbe.

4. Splošne določbe

Stranka je dolžna ponudnika obvestiti o vseh pomembnih podatkih in dejstvih, ki so potrebni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno-poslovnega odnosa, vključno z informacijami o spremembi prebivališča ali sedeža ter drugimi dogodki in stanji, ki lahko vplivajo na razmerje med ponudnikom in stranko.

Ponudnik zbira osebne podatke strank in jih obdeluje v skladu z Obvestilom posamezniku, ki ga stranka izpolni pri prvem nakupu storitev. Vse vrste osebnih podatkov, namene obdelave ter zakonske podlage so natančno opredeljene v Obvestilu.

Pri poslovanju s potrošniki je ponudnik zavezan k navedbam o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih, ki jih vsebujejo oglaševalska sporočila. Cene so označene v evrih in vključujejo DDV, akcije pa se med seboj izključujejo

5. Nakup kart za storitve

Uporabnik ima možnost nakupa storitev ponudnika preko spletne strani ali na lokaciji ponudnika med delovnim časom. Cena storitev je določena v skladu s trenutno veljavnim cenikom. Za uporabo storitev je potrebno skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ureja podrobnosti sodelovanja, lahko pa se koristi tudi s kartami (članarinami) za izbrano storitev.

Karta je izdana na ime uporabnika in ni prenosljiva, vendar pa jo lahko uporabnik podari tretji osebi. Če se karta kupuje za tretjo osebo, mora uporabnik pred izdajo računa na to opozoriti izdajatelja. Karte se ne izdajajo v fizični obliki, uporabnik pa lahko ob prvem obisku zahteva osebno mapo za zapisovanje svojih treningov. Karta velja od prvega obiska dalje in je veljavna za zakupljeno število dni ali mesečnih obiskov.

Ob prvem nakupu storitev mora uporabnik podpisati Pristopno izjavo, ki med drugim potrjuje njegovo odškodninsko odgovornost za morebitno povzročeno škodo ter sprejema pogoje za vadbo.

6. Koriščenje storitev

Ponudnik omogoča strankam nakup storitev preko spletnega mesta ali osebno na svoji lokaciji. Ob nakupu storitev, stranka prejme plastificirano kartico za dostop do vadbenih prostorov, ki jo pri prvem nakupu karte dobi brezplačno. V primeru izgube se zaračuna 10 € za izdajo nove kartice. Karte so omejene časovno in številčno, veljajo od dneva prvega obiska in se iztečejo na dan, ki je enako številki pričetka veljavnosti.

Vadba je možna v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletnem mestu ponudnika ali po dogovoru s ponudnikom. Vadba poteka na lokaciji Ob železnici 14, 1000 Ljubljana. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe urnika poslovanja vadbenih prostorov in urnika razpoložljivih terminov po lastni presoji.

7. Omejitve pri koriščenju storitev in izjava o omejitvi odgovornosti ponudnika

Osebe, ki so mlajše od 15 let, lahko koristijo storitve ponudnika le s pisno privolitvijo staršev in v spremstvu staršev ali trenerja. Pred začetkom vadbe se morajo uporabniki seznaniti s pravilnim izvajanjem vadbe ter z možnimi poškodbami in posledicami za zdravje.

Vadba se izvaja na lastno odgovornost, pri čemer ponudnik ni odgovoren za morebitne poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil zdravnika, varnostnih navodil in pravil ponudnika, nepravilne uporabe naprav in opreme ali izvajanja vadbe, ki presega zmožnosti uporabnika.

V izjemnih primerih si ponudnik pridržuje pravico, da prepove nadaljnjo vadbo posameznemu uporabniku, če obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje uporabnika ali drugih vadečih.

8. Obveznosti uporabnika

Za koristitev ponudnikovih storitev morate upoštevati naslednja pravila:

 • Za vadbo je obvezna uporaba čiste športne opreme in ustrezne obutve. Hoja brez nogavic ali bos je prepovedana, razen če stojite na lastni brisači.
 • Po vadbi je potrebno poskrbeti za red in čistočo ter očistiti in razkužiti uporabljene površine ter odstraniti svoje odpadke.
 • Na napravah in v vadbenih prostorih je obvezna uporaba čiste brisače.
 • Po uporabi uteži in druge opreme, jo je potrebno pospraviti na svoje mesto.
 • Uporabnik mora obnašanje do ostalih uporabnikov in osebja izkazovati z obzirnostjo, spoštovanjem in kulturnostjo.
 • Uživanje alkoholnih pijač in vadba pod vplivom alkohola sta strogo prepovedana v prostorih namenjenih vadbi.

Drugo:

S prijavo in nakupom storitev se uporabnik zavezuje, da bo spoštoval hišni red ter druga navodila in obvestila, ki so objavljena v objektu. Ponudnik ima pravico začasno prepovedati uporabniku vstop v prostore ali ga izključiti iz vadbe v primeru kršitve pravil, odvisno od resnosti prekrška. V takšnem primeru uporabnik nima pravice do povračila kupnine za že kupljeno karto.

Uporabnik razume, da uporaba vadbenih prostorov poteka na lastno odgovornost in se zavezuje, da bo uporabljal primerno in čisto športno opremo ter poskrbel za čistočo in red na uporabljenih površinah. Prav tako se zavezuje, da bo na napravah in v vadbenih prostorih uporabljal brisače ter po uporabi uteži in opremo pospravil na ustrezna mesta. Uporabnik se zavezuje, da bo skrbel za svojo in varnost drugih uporabnikov ter se vedel spoštljivo in kulturno do drugih uporabnikov in osebja.

Uporabnik je obveščen, da je objekt pod video nadzorom, skladno z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

09. Cene in plačilne metode

Cene storitev ponudnika, ki so navedene na ceniku, so lahko brez predhodnega obvestila spremenjene. Novi cenik bo objavljen na vidnem mestu in cene bodo veljavne od datuma objave naprej. Pred sklenitvijo pogodbe bo ponudnik stranki posredoval končno ceno, ki bo vključevala DDV in bo zavezujoča za stranko. Ponudnik omogoča več načinov plačila za izdelke in storitve, med katerimi sta:

 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun ponudnika.
 • Plačilo preko plačilne storitve Stripe, ki jo ponuja ponudnik.

Pri izbiri plačila preko Stripe-a lahko uporabnik uporabi različne načine plačila, kot so kreditne kartice, PayPal, Apple Pay in druge, odvisno od države in ponudnika plačilnekartice. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe načinov plačila brez predhodnega obvestila.

10. Izstavljanje računov ob nakupu storitev

Po prejemu plačila ponudnik pošlje uporabniku račun v elektronski obliki. Če se uporabnik odloči za nakup storitev na lokaciji ponudnika, mu ponudnik ob plačilu izda račun v elektronski obliki. Stranka je dolžna pregledati vse podatke in specifikacije naročila pred izvedbo plačila, saj kasnejši ugovori ne bodo upoštevani.

Pri nakupu storitev preko ponudnika Stripe se uporabnik s klikom na izbrano storitev preusmeri na spletno stran ponudnika Stripe. Plačilo izvede tako, da izpolni zahtevana polja s svojimi osebnimi podatki in podatki o plačilni kartici ter transakcijo potrdi s klikom na gumb “plačaj”. Po uspešni transakciji uporabnik prejme potrdilo o plačilu na svoj elektronski naslov.

11. Odgovornost za stvarne in pravne napake

Odškodninsko odgovornost za stvarne napake blaga ali storitev, ki so bile prisotne ob prevzemu s strani stranke ali ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko, nosi ponudnik. Praviloma ta trenutek nastane ob prevzemu blaga ali storitve. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi se uporabljajo obveznosti ponudnika in stranke.

Napaka se šteje za stvarno v primeru:

 • pomanjkanja lastnosti, ki so potrebne za normalno uporabo ali promet,
 • pomanjkanja lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo,
 • pomanjkanja dogovorjenih lastnosti,
 • neujemanja z vzorcem ali modelom.

Stranka mora predmet pogodbe pregledati in zabeležiti morebitne stvarne napake. Očitne stvarne napake mora nemudoma sporočiti ponudniku, skrite pa v osmih dneh od odkritja. Potrošnik ima dva meseca časa, da ponudnika obvesti o stvarni napaki in mu omogoči pregled blaga. Ponudnik je odgovoren za stvarne napake šest mesecev od izročitve blaga, pri potrošniških pogodbah pa dve leti od izročitve blaga, oziroma eno leto za rabljeno blago. Poleg tega ponudnik jamči, da tretja oseba nima nobenih pravic na predmetu pogodbe, ki bi omejevale pravice stranke.

Potrošnik ima pravico zahtevati odpravo stvarne napake, vračilo dela plačanega zneska ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. Neznatne stvarne napake se ne upoštevajo. Potrošnik mora ponudnika obvestiti o stvarni napaki in mu omogočiti pregled blaga.

12. Pritožbeni postopek

Ponudnik upošteva zakonodajo o varstvu potrošnikov in ima učinkovit sistem za obravnavo pritožb. V primeru težav je na voljo kontaktna oseba, ki jo lahko kupec kontaktira preko telefonske številke 040 792 577, e-pošte info@valkyrie.si ali pri za to pooblaščeni osebi ponudnika. Potrošnik bo prejel potrditev prejema pritožbe v 5 delovnih dneh in obvestilo o trajanju pritožbenega postopka. Ponudnik si prizadeva za sporazumno reševanje morebitnih sporov med strankami, saj so sodni postopki pogosto nesorazmerni glede na pravni zahtevek.

Zadevni splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.01.2023 naprej.